Zunanje izvajanje dejavnosti


Na vašem sedežu periodično in/ali po dogovoru poskrbimo za kontrolo podatkov v knjigovodskih evidencah, verodostojnost dokumentacije, obračune, ki jih potrebujete, notranje akte, s katerimi si zagotavljate zakonitost poslovanja in s katerimi obvladujete varnostna tveganja pri vašem poslovanju, izdelamo medletne in letne izkaze, vam pomagamo v postopkih in odločitvah v zvezi z vašim poslovanjem. Skratka dihamo z vašim podjetjem.

Forenzično računovodstvo

Preventivno presojanje in preiskovanje nedovoljenih in kaznivih dejanj za poslovne potrebe - svetovanje poslovodstvu, nadzornikom ali lastnikom s pomočjo ugotavljanja in ocenjevanja gospodarskih procesov, stanj, poklicnega vedenja posameznikov, obvladovanja tveganj, vzpostavitvi sistema notranjih kontrol, višanju poslovne kulture v podjetju, uvajanju preventivnih programov detekcije in preprečevanja prevar.

Kurativno forenzično preiskovanje za poslovne potrebe – samostojni posel o potrditvi ali ovržbi suma kaznivih dejanj ali drugih nedovoljenih dejanj, notranja revizija ali nadaljevanje notranje revizije.

Poslovni in varnostni menedžment

Pomoč pri organizaciji poslovanja, priprava podlag ter izdelava notranjih aktov, pravilnikov in pogodb, poslovnega in finančnega načrta.

Zagotavljanje podpore, spoznavne podlage za usmerjanje, odločanje in nadzor, presojanje delovanja in spremljanje uresničevanja strategije podjetja.

Pomoč pri načrtovanju in izvajanju varnostnih ukrepov na področju varnosti in zdravja zaposlenih, varnosti podatkov, sredstev in opreme, poslovnih prostorov.

Računovodstvo in davčno svetovanje

Na vašem sedežu periodično ali po dogovoru opravimo vsa računovodska dela, kontrole knjiženj in podatkov, obračune plač, honorarjev in drugih izplačil, obračune ddv, po potrebi tudi knjigovodska dela. Vsi dokumenti ostanejo pri vas, ni vam potrebno skrbeti za roke in predaje dokumentacije niti za roke poročanj, h katerim ste zavezani. Dejavnost in politiko podjetja spremljamo in vas sprotno seznanjamo z novostmi, prav tako smo vam vedno na razpolago za vaša vprašanja.

Podpora aplikacijam za vodenje poslovanja Birokrat in Pantheon.